Rok 1954
15 października zostaje otwarta Roczna Szkoła Budowlana, której dyrektorem został Michał Radawiec

Rok 1956
1 września 1956r. powołana zostaje 2-letnia Zasadnicza Szkoła Budowlana. Dyrektorem został Adam Skinder. Szkoła powstała na bazie uczniów i nauczycieli zasadniczej Szkoły Zawodowej z Krakowa z Alei Mickiewicza 5.
Zajęcia praktyczne odbywały się na terenie przedsiębiorstw budujących hutę i dzielnicę Krakowa Nową Hutę. Powołano również internat dla młodzieży spoza Krakowa.
Utworzono drużynę harcerską.

Rok 1957
1 września 1957r. przekształcono istniejącą szkołę na 3-letnią Szkołę rzemiosł Budowlanych (dla dorosłych) kształcącą w zawodach: malarz, murarz, hydraulik – instalator i ślusarz.
Nadal zajęcia praktyczne odbywały się w zakładach opiekuńczych.
Rozpoczęto tworzenie bazy dydaktycznej do nauki zawodu na terenie szkoły.

Rok 1958
Od 1 września 1958r. powołano przy Szkole Rzemiosł Budowlanych 2-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Młodocianych Pracujących.

Rok 1961
Z dniem 1 sierpnia 1961r. została zlikwidowana Roczna Szkoła Budowlana.
Od 1 września 1961r. dyrektorem szkoły został mgr inż. Leszek Chruścicki.
Następował dalszy rozwój bazy szkoły. Urządzono między innymi warsztaty szkolne dla klas pierwszych. Powiększono księgozbiór biblioteki.
Internat zwiększył liczbę miejsc dla młodzieży chcącej się uczyć.

Rok 1963
Z dniem 1 września 1963r. utworzono 3-letnie Technikum Budowlane dla Dorosłych na podbudowie Szkoły Rzemiosł Budowlanych. Kształcono techników w specjalnościach: budownictwo ogólne i instalacje sanitarne.
Od 15 września 1963r. nowym dyrektorem został mgr Jan Snopek.
Szkoła uzyskała część pomieszczeń w budynku obok na oś. Szkolnym 19, gdzie umieszczono internat powiększając go.
Powstają pierwsze pracownie: chemiczna, fizyczna i elektrotechniki.

Rok 1966
Od 1 września 1966r. nowym dyrektorem zostaje mgr Stanisław Szczygielski.
Szkoła uzyskuje kuratoryjną pomoc celem poprawy sytuacji materialnej szkoły i internatu.
W roku szkolnym 1966/67 wykonano między innymi: ogrodzenie budynku szkoły, wyasfaltowano boisko szkolne, przejęto cały budynek internatu. Nastąpił dalszy rozwój bazy dydaktycznej.
Rok 1967
Od 1 września 1967r. zostaje utworzone Technikum Młodzieżowe. Do szkoły przyjęto pierwsze dziewczęta .

Lata 1968  78
Rozwój szkoły: wzrasta liczba klas 9do 34), kształcenie w zawodach odbywa się w warsztatach szkolnych. Zlikwidowano Szkołę Rzemiosł Budowlanych tworząc w jej miejsce Zasadniczą Szkołę Budowlaną.
Od roku szkolnego 1973/74 działa Szczep Związku Harcerstwa Polskiego prowadząc wiele obozów, akcji, turniejów itp.

Rok 1971
13 listopada 1971r. oddanie do użytku zbudowanego przez nauczycieli i uczniów budynku warsztatów szkolnych na oś. szkolnym 19A.

Rok 1974
Zarządzeniem Kuratorium Okręgu Szkolnego dla Województwa Krakowskiego i miasta Krakowa tworząc zbiorczy zakład szkolny pod nazwą:
Zespół Szkół Budowlanych Nr 2 w Krakowie, który tworzą:
– Technikum Budowlane 5-letnie i 3-letnie (młodzieżowe),
– Technikum Budowlane dla Pracujących,
– Zasadnicza Szkoła Budowlana,
– Zasadnicza szkoła Chemiczna.

Rok 1983
Od 1 września 1983r. w naszym Zespole Szkół zostaje utworzona Szkoła Przysposabiająca do zawodów budowlanych na podbudowie VI klasy szkoły podstawowej.
Szczep Związku Harcerstwa Polskiego przestaje działać.

Rok 1988
Po 23 latach pełnienia funkcji na emeryturę odchodzi mgr Stanisław Szczygielski.
Od 1 września funkcję dyrektora pełni mgr Grażyna Marek długoletni wicedyrektor szkoły.
Likwidacji ulega stołówka szkolna.

Rok 1992
Od 1 września 1992r. dyrektorem zostaje mgr Andrzej Piekarczyk.
Rozpoczął się okres ciągłych zmian szkoły zgodnie z kolejnymi reformami systemu edukacji, z wymaganiami rynku pracy oraz zmieniającą się liczbą uczniów.

Rok 1995
Od 1 września 1992r. utworzone zostaje Liceum Techniczne kształcące w profilu: kształtowanie środowiska.

Rok 1996
Od 1 września 1997r. utworzone zostaje Technikum Chemiczne dla Dorosłych kształcące w specjalności: technologia procesów chemicznych.

Rok 1997
Od roku szkolnego 1965/66 do roku szkolnego 1994/95 była prowadzona Złota Księga Uczniów. Znajduje się w niej 599 wpisów najlepszych uczniów w kolejnych latach szkolnych. Po reformie wprowadzającej świadectwa z paskiem, nagrody pieniężne czy rzeczowe oraz stypendia zaprzestano prowadzenia Księgi.

Rok 1998
Od 1 września 1997r. utworzone zostaje Liceum Zawodowe kształcące w zawodzie: renowator zabytków architektury oraz Policealne Studium Zawodowe w zawodzie technik architekt.

Lata 1992  1998
W tych latach zmieniono bazę dydaktyczną szkoły. Utworzono pracownie: biologiczną, chemiczną, badania środowiska oraz dwie pracownie komputerowe dla potrzeb Liceum Technicznego.
Znacznie doposażono sale lekcyjne zwłaszcza w sprzęt audio-video. Stworzono dwie sale gimnastyczne do ćwiczeń w małych grupach ( tzw. „siłownia” i „gimnastyka”).
Odnowiono stolarkę okienną w całym budynku i wykonano niezbędne remonty instalacji i dachu.

Rok 1999
Od tego roku organem prowadzącym szkołę zostaje Miasto Kraków.
Od 1 września 1999 roku zgodnie z Uchwałą rady Miasta Krakowa włączono w struktury naszego zespołu Zespół Szkół Zawodowych nr 4 z ul. Łokietka w Krakowie w skład którego wchodziły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 13, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych i Szkoła Przysposabiająca do Pracy Zawodowej. Konsekwencja tej decyzji było rozpoczęcie kształcenia w zawodach: kucharz, sprzedawca, ślusarz, ogrodnik, mechanik pojazdów samochodowych.
Włączono również filię w Myślenicach. Od tego roku rozpoczęła się współpraca z Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy.
Szkoła liczy 55 klas i 1550 uczniów oraz ma filię w Myślenicach – to największa liczba uczniów i klas w jej historii.

Rok 2002
Organ prowadzący porządkując sprawy oświaty ustala, że w skład Zespołu Szkół Budowlanych Nr 2 wchodzą:
• II Liceum Profilowane w Krakowie
• Technikum Nr 2 w Krakowie
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Krakowie

Które kształcą:
w liceum profilowanym na podbudowie gimnazjum w profilach:
• kształtowanie środowiska
• usługowo – gospodarczym
• chemicznym badaniu środowiska
w technikum na podbudowie gimnazjum w zawodach:
• budownictwo
• organizacja usług gastronomicznych
• technologia chemiczna
w zasadniczej szkole zawodowej dla młodzieży na podbudowie gimnazjum w zawodach:
• murarz
• sprzedawca
• cieśla
• betoniarz – zbrojarz
• malarz – tapeciarz
• kucharz małej gastronomii
• monter instalacji i urządzeń sanitarnych
w liceum profilowanym dla dorosłych w profilu:
• usługowo – gospodarczym

Rok 2003
Od 1 września 2003r. w Technikum Budowlanym dla Dorosłych możemy kształcić w zawodach:
• technik żywienia i gospodarstwa domowego
• technik handlowiec

Rok 2004
Od 1 września 2004r. zgodnie z Uchwałą Prezydenta Miasta Krakowa w skład Zespołu Szkół Budowlanych Nr 2 wchodzą:
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych N r1
• Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 2
Od 1.09.2004 otrzymaliśmy również Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa zgodę na kształcenie w Technikum Nr 2 technika architektury krajobrazu ,a w Technikum Budowlanym dla Dorosłych w zawodach:
• technik żywienia i gospodarstwa domowego
• technik handlowiec

Rok 2005
Od 1 września 2005r. zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa w skład Zespołu Szkół Budowlanych Nr 2 wchodzi Szkoła Policealna Nr , w której możemy kształcić w zawodach
• technik żywienia i gospodarstwa domowego,
• renowator zabytków architektury,
• technik budownictwa.

Opracował:
mgr Andrzej Piekarczyk