REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie, os. Szkolne 18

 

1.Regulamin Samorządu Uczniowskiego ZSZ nr 2 – opisuje strukturę organizacyjną Samorządu Uczniowskiego/SU/ jako organu szkoły, jak również określa zasady współżycia uczniów i nauczycieli oraz  innych pracowników szkoły, których powinno łączyć zrozumienie, życzliwość i szacunek a także skuteczna komunikacja między uczniami a nauczycielami.

2.Regulamin tworzy warunki do samorządności, partnerstwa i ponoszenia przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

3.Regulamin dostosowany jest do warunków i specyfiki szkoły. Nie  zawiera on zapisów sprzecznych z  prawem oświatowym ani ze Statutem Szkoły.

4.Regulamin nie dotyczy kwestii nie należących do kompetencji Samorządu     Uczniowskiego; napisany jest językiem formalnym, ale zrozumiałym dla uczniów.

5.Zasady działania SU są zgodne z Ustawą o systemie oświaty i Statutem
Szkoły.

6.SU powinien być płaszczyzną współdziałania wszystkich organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły.

 

 STRUKTURA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I KOMPETENCJE JEGO ORGANÓW

W skład SU wchodzą:

 • przewodniczący SU,
 • jeden lub dwóch zastępców,
 • członkowie
 • samorządy klasowe
 1. Członkami SU mogą być z urzędu przedstawiciele władz organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły wydelegowani przez te organizacje.
 2. SU, jako władza wykonawcza, reprezentuje uczniów i na zewnątrz; kieruje bieżącą działalnością SU
 3. SU jest wybierany w wyborach , które powoływane są przez samorządy klasowe.

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Do zadań SU należy w szczególności:

1.Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.

2.Informowanie uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką w szkole oraz udziałem w pracy w SU.

3.Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej.

4.Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnianiu uczniom należytych warunków do nauki i udzielaniu niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej – losowej.

5.Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych,  zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno – krajoznawczych; współudział w organizowaniu wypoczynku i rozrywki.

6.Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne; organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.

7.Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności  w   nauce.

8.Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami lub innymi pracownikami szkoły, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłoszenie go Dyrekcji Szkoły.

9.Reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

10.Dbanie w całokształcie swojej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

PRAWA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski ma prawo do:

a/przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;

b/wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieżowych;

c/udziału w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych;

d/wydawania gazety szkolnej, prowadzenia tablicy informacyjnej, prowadzenia kroniki SU, korzystania z radiowęzła, przeprowadzania apeli, itp. w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności;

e/organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;

f/współdecydowania o przyznawaniu uczniom stypendium, miejsc w bursie, stołówkach i innych form pomocy materialnej przeznaczonej dla młodzieży;

g/zgłaszania uczniów do wyróżnień i nagród szkolnych.

 

FUNDUSZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Fundusze SU mogą być tworzone:

 • z kwot uzyskanych za wykonywane przez uczniów odpłatnie prace;
 • z organizowanych przez SU akcji i imprez dochodowych;
 • ze zbiórki surowców wtórnych;
 • ze środków przekazywanych przez władze szkoły, Radę Rodziców, inne organizacje
  i instytucje zgodnie z panującym prawem.

OPIEKA NAD SAMORZĄDEM UCZNIOWSKIM

1.Opiekunem SU jest nauczyciel, któremu tę funkcję powierza na czas nieokreślony Dyrektor Szkoły po uwzględnieniu wyników wyborów przeprowadzonych przez Samorząd Uczniowski.

2.Wyboru opiekuna dokonuje SU – w przypadku potrzeby zmiany nauczyciela pełniącego dotychczas tę funkcję.

3.Zmiana nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna SU następuje na wniosek Dyrektora Szkoły.

4.SU ma też prawo wnioskować bezpośrednio do Dyrektora Szkoły  o zmianę opiekuna SU.

5.Do obowiązków opiekuna SU należy:

ü  Udzielanie pomocy w realizacji zadań SU, a w szczególności zadań wymagających udziału nauczycieli i dyrekcji.

ü  Zapewnienie z upoważnienia Dyrektora Szkoły niezbędnych warunków  organizacyjnych do samorządnej działalności młodzieży.

ü  Czuwanie nad prawidłowym działaniem SU, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.

ü  Informowanie młodzieży za zgodą Rady Pedagogicznej o jej uchwałach dotyczących spraw uczniowskich.

ü  Inspirowanie nauczycieli, a szczególnie wychowawców, do współpracy z SU i udzielaniu mu pomocy w jego działalności.

ü  Uczestnictwo w ocenianiu pracy SU dokonywanej przez dyrekcje szkoły) i Radę Pedagogiczną.

6.Bezpośrednim opiekunem Samorządu Klasowego jest wychowawca klasy, który realizuje min. w ten sposób zadania nauczyciela wychowawcy przewidziane w Statucie Szkoły.

 

TRYB ROSTRZYGANIA SPORÓW Z UDZIAŁEM UCZNIÓW

1.Sporne sytuacje między uczniami rozstrzyga wychowawca klasy przy udziale Samorządu Klasowego.

2.Konflikty pomiędzy klasami należy rozwiązywać z udziałem wychowawców
i samorządów tych klas, przy ewentualnym włączeniu się SU.

3.Konflikt między uczniem a nauczycielem lub innym pracownikiem szkoły rozwiązuje wychowawca klasy.

4.W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania praw ucznia albo innego sporu (np. dotyczącegozasad sprawdzania i oceniania…,) SU przedstawia problem Dyrektorowi Szkoły.