Rekrutacja

KRYTERIA PRZYJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2017/2018 DO INTERNATU ZSZ NR 2 W KRAKOWIE

I.  Pierwszeństwo przyjęcia do internatu mają uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2

II. Następnie przyjmowani są uczniowie mieszkający w Internacie w dniu składania podania o kontynuację zamieszkania pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Wychowawców Internatu.

III. W przypadku wolnych miejsc do internatu zostają przyjęci uczniowie innych szkół.

IV. Jeżeli ilość podań przekracza ilość wolnych miejsc, o przyjęciu decyduje Komisja Rekrutacyjna. Miejsca są przydzielane według następujących kryteriów:

a) w przypadku kandydata niepełnoletniego:

1) wielodzietność rodziny kandydata – 1pkt;

2) niepełnosprawność kandydata– 1pkt;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata– 1pkt;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1pkt;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata– 1pkt;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie– 1pkt;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą– 1pkt;

8) kandydat, którego rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do internatu– 1pkt;

9) szczególne osiągnięcia kandydata (laureat, finalista) – 1pkt;

10) kandydat rozpoczynający naukę w klasie I szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – 1pkt;

11) kandydat objęty pomocą organizacji pozarządowych – 1pkt;

12) osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska lokalnego lub wolontariatu – 1pkt;

b) w przypadku kandydata pełnoletniego:

1) wielodzietność rodziny kandydata – 1pkt;

2) niepełnosprawność kandydata – 1pkt;

3) niepełnosprawność dziecka kandydata – 1pkt;

4) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę – 1pkt;

6) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata – 1pkt;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1pkt;

8) kandydat, którego rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do internatu – 1pkt;

9) szczególne osiągnięcia kandydata (laureat, finalista) – 1pkt;

10) kandydat rozpoczynający naukę w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej – 1pkt;

11) kandydat objęty pomocą organizacji pozarządowych – 1pkt;

12) osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska lokalnego lub wolontariatu – 1pkt.

V. W celu korzystania z dodatkowych punktów zawartych w pkt IV a) 8-12 oraz b) 8-12 przy rekrutacji należy dostarczyć stosowny dokument potwierdzający spełnianie tych wymagań.

VI. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów wymienionych w pkt IV a) 8-12 oraz b) 8-12 są:

1) dla kryterium określonego w 1 pkt 8 – oświadczenie, że rodzeństwo kandydata również stara się o przyjęcie do internatu,

2) dla kryterium określonego w pkt 9 – kserokopie dyplomów/zaświadczeń potwierdzających szczególne osiągnięcia kandydata

3) dla kryterium określonego w pkt 10 – zaświadczenie potwierdzające przyjęcie kandydata do szkoły,

4) dla kryterium określonego w pkt 11 – zaświadczenie wydane przez organizację pozarządową,

5) dla kryterium określonego w 1 pkt 12 – kserokopia świadectwa ukończenia szkoły z adnotacją potwierdzającą osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej.

VII. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni zobowiązani są udzielić stosownych informacji zawartych w pkt. IV a i b  kierownikowi lub wychowawcy Internatu do 3 lipca 2017 r.

VIII. Nieprawidłowo wypełnione i niepełne podania nie będą rozpatrywane.

 

Rekrutacja -terminarz

 

do 31 maja 2017r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu pobytu w internacie (druk do pobrania u Kierownika Internatu)

do 6 lipca 2017r. – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do internatu wraz z dokumentami potwierdzającymi dodatkowe osiągnięcia ucznia

7 lipca 2017r. godz. 12.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy uczniów przyjętych wywieszane są   w placówce.

po 7 lipca 2017r. – rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej

31 sierpnia 2017r. godz. 14.00 – ogłoszenie wyników naboru uzupełniającego. Listy uczniów przyjętych wywieszane są w placówce